Category: Leadership

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จัดแผนการไว้ (คู่มืออบรมครูรวีวารศึกษา)

ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อหนุนน้ำใจของครูผู้สอน ในโรงเรียนรวีวารศึกษาโดยเฉพาะ ...